Chrome là một trình duyệt web nhanh, an toàn, miễn phí.

Bản dựng hàng đêm dành cho nhà phát triển

Thử cảm giác mạo hiểm với công nghệ web này. Nhưng hãy nhớ: Canary có thể hoạt động không ổn định.

  • developer_mode_tv

    Phát triển trang web cho phiên bản web tiếp theo

  • web

    Thử nghiệm API nền tảng web tiên tiến

  • system_update_alt

    Cập nhật hàng đêm